Brokerio vaidmuo ir vieta mūsų šalies perdraudime
2018.08.18

doc. dr. A. J. Laikov, draudimo brokerio įmonės „BK RIFAMS” direktorius

Šaltinis: Žurnalas “Draudimo reviu”, 7, 2000, (DRVI vertimas į lietuvių kalbą)

I. PROBLEMOS AKTUALUMAS

Brokerio vaidmens ir vietos atskleidimas paliečia vieną aktualios problemos aspektą – kaip vystyti perdraudimą Rusijoje. Per visus draudimo ir perdraudimo rinkos postsovietinius egzistavimo metus daug kalbama apie būtinumą vystyti draudimą ir perdraudimą, bet žymiai mažiau apie tai, kaip praktiškai tai daryti. Problemos aktualumas reikalauja vis labiau sutelkti dėmesį į svarstymą, kaip surasti konkrečius šios problemos sprendimo kelius.

Visų pirma, būtina aiškiai apibrėžti, ką derėtų suprasti kaip perdraudimo vystymą mūsų šalyje. Norint suformuoti objektyviai pagrįstą supratimą apie tai, reikėtų prisiminti, kad mūsų šalies draudimo ir perdraudimo rinkos bendrą padėtį, visas proporcijas ir jos perspektyvas nulemia draudimo paklausos galimybių vystymosi lygis, t.y.mūsų šalies draudėjo vystymosi lygis.

Būtent draudėjas, mokantis draudimo įmokas, yra visos vidaus rinkos egzistavimo šaltinis. Būtent draudejas yra ir pagrindinis faktorius, lemiantis visas draudimo vystymosi sferas, įskaitant ir perdraudimą. Tik atsižvelgiant į mūsų šalies draudėjo padėtį – draudimo paslaugų paklausą – gali būti objektyviai įvertintos perdraudimo mūsų šalyje realios perspektyvos.

Padėtis tokia, kad pagal realius apskaičiavimus, draudimo paslaugų paklausa jau kelerius metus nekinta. Specialistų nuomone, yra akivaizdi disproporcija tarp draudimo paslaugų pasiūlos ir jų poreikio, kai pasiūla viršija paklausą dėl labai žemo paklausos vystymosi lygio, nulemia ir esančią ir būsimą perdraudimo padėtį Rusijoje.

Šioje situacijoje perdraudimo vystymosi progresas tiesiogiai priklauso nuo draudimo paslaugų paklausos didėjimo, nuo draudimo sferos, vadinasi, ir nuo perdraudimo, plėtimosi mūsų šalyje. Negana to, galima neperdedant pasakyti, kad perdraudimui Rusijoje gyvybiškai svarbu – aktyvus perdraudikų dalyvavimas draudimo paklausos vystyme, vystymo stimuliavime bei draudimo poreikių kultivavime (augime).

Pagal tokį požiūrį, iš esmės, gali būti daug tiksliau apibrėžiamas perdraudimo vystymosi mūsų šalyje supratimas. Atsižvelgiant į tai, iš nagrinėjimo atmetamos problemos, kylančios vidaus rinkoje tarp perdraudikų pasikeitimo rizikomis procese (angl. reciprocity). Pasikeitimas rizikomis, kuriose mūsų kompanija dalyvavo, dalyvauja ir tikisi dalyvauti ateityje – tai yra jau anksčiau susiformavęs draudimo sferos tarp perdraudikų pasiskirstymo procesas. Tai – kitas klausimas, tiesiogiai nesusijęs su draudimo paklausos padidėjimu.

Šiandien gi, kaip įsivaizduojama, būtina sutelkti pagrindinį dėmesį į šiuos uždavinius: draudėjų skaičiaus padidinimą ir draudimo produkto kokybės pagerinimą, perdraudimo pagalba. Atsižvelgiant į tai, perdraudimas laikomas kaip viena iš draudimo krizės mūsų šalyje įveikimo priemonių, kuri atsirado dėl neišsivysčiusios paklausos. Akivaizdu, kad perdraudimo gelbėjimas Rusijoje – pačių perdraudikų reikalas, ir šiomis sąlygomis perdraudimo vystymo mūsų šalyje objektyviu progreso kriterijumi tampa tai, kiek perdraudimo operacijos lemia mūsų šalies draudėjo vystymąsi.

II. INDIVIDUALAUS POŽIŪRIO Į DRAUDĖJĄ APRŪPINIMO REIKALINGUMAS IR PERDRAUDIMAS

Egzistuoja dvi pagrindinės draudimo paslaugų paklausos padidinimo kryptys. Pirmiausia, – tai įstatymu numatytos privalomojo draudimo rūšys, antra, – savanoriško draudimo vystymas. Privalomojo draudimo įvedimas plačiu mastu galimas arba labai turtingose šalyse, arba šalyse, kuriose ypatingai svarbus valstybės vaidmuo šalies ekonomikai. Šiuolaikinė Rusija kol kas nepriklauso nei vienoms, nei kitoms. Todėl pagrindinės mūsų šalies draudimo sferos praplėtimo perspektyvos susietos su savanoriško draudimo vystymusi. Nepakankamas draudimo paklausos Rusijos visuomenėje vystymosi lygis – labai rimta kliūtis savanoriškų draudimo rušių išplitimui ir reikalauja iš draudimo organizacijų kruopštaus darbo su kiekvienu draudėju. Šiomis sąlygomis, atsižvelgiant į individualų požiūrį į draudėją ir jo specifinį rizikų portretą, savanoriško draudimo vystymosi strategija priklauso nuo draudimo paslaugų paklausos didėjimo.

Kitaip tariant, aptarnaujant draudėjus, pirmiausia atsiranda draudiminių rizikų valdymo individualių programų kūrimo ir realizavimo būtinumas, o standartinis požiūris ir gatavų draudimo produktų panaudojimo efektyvumas vis labiau mažėja. Savo ruožtu, draudimo organizacijoms, kurios įgyvendina lanksčias draudiminių rizikų valdymo programas, reikalingas perdraudikų palaikymas. Tai labai svarbu Rusijos draudimo rinkai, kurioje pirminių draudikų nuosavo išlaikymo dydis nėra labai didelis. Galima teigti, kad mūsų šalies dabartinės rinkos sąlygomis, perdraudimas turėtų būti ne tik kaip santykių, aprūpinančių patirties panaudojimą, žinias ir finansinę perdraudikų galią cedentų apsaugai, sistema, bet ir kaip mechanizmas, kurio pagalba efektyviai realizuojami individualūs draudėjų poreikiai.

Šiuolaikiniame Rusijos perdraudimo veiklos vystimosi etape prioritetiniu uždaviniu tampa perdraudikų praktinių sugebėjimų dalyvauti draudimo sferos kultivavime ir pasiruošimo lanksčiai tenkinti draudėjų ir juos aptarnaujančių draudikų poreikius vystymas.

Reikėtų ypatingai išskirti tai, kad sąlygos, formuojančios šiuos prioritetus yra objektyvaus pobūdžio, ir, savo ruožtu, nustatomos kaip objektyvus būtinumas, kad įveikti mūsų šalies draudimo rinkos disproporcijas, didinant mokumo galimybių paklausą, o taip pat ir įskaitant objektyvius poreikius, atsižvelgiant į individualų kiekvieno konkretaus draudėjo rizikų “portretą“, kai organizuojamas draudimo/perdraudimo padengimas.

Savo ruožtu, kai praktiškai vykdoma perdraudimo politika, artima realiems draudėjų poreikiams, tai egzistuoja didelė tikimybė, kad atsiras ir gana esminiai prieštaravimai. Tie prieštaravimai, iš vienos pusės, gali iškilti tarp draudėjų ir cedentų interesų, o iš kitos pusės – perdraudikų interesų.

Perdraudikai, ypatingai stambios užsienio kompanijos, objektyviai suinteresuotos perdraudimo operacijų realizacijos išlaidų sumažinimu ir perdraudimo sutarčių tolimesne palyda. Šį požiūrį geriausia atitinka perdraudimo sutarčių organizavimo standartizavimas, o parengtų klišių panaudojimas, perdraudimo padengimo standartinės sąlygos tampa perdraudiko išlaidų pagrindine ekonomijos priemone.

Tuo pat metu, perdraudimo sutarčių realizavimas, atsižvelgiant į perdraudikų interesų prioritetą, siekiančių padengimo standartizavimo ir iškilusių uždavinių sprendimo palengvinimo, dažnai gali prieštarauti mūsų šalies draudimo rinkos pagrindiniams interesams, kurie labiausiai susiję su nestandartiniu individualiu požiūriu, organizuojant kompleksinę draudimo/ perdraudimo apsaugą.

Atsižvelgiant į tai, pagrindiniu praktiniu perdraudimo organizavimo klausimu tampa klausimas apie tai, kieno interesai, įgyvendinant sandorius, turi prioritetinę reikšmę: draudėjo ir su juo susijusio draudiko interesai, ar perdraudiko interesai? Kai brokeris dalyvauja perdraudimo sutarčių pasirengime ir realizavime, tai patenka į objektyvias sąlygas būtinai dalyvauti šio pagrindinio klausimo sprendime, kuris iškelia esminius bet kurios perdraudimo operacijos prieštaravimus. Pasirinkimo galimybė, kuria pasinaudoja brokeris, nustato ir vietą, ir vaidmenį, ir funkcijas, kurias brokeris įgyvendina perdraudimo pagalba.

BROKERIO VAIDMUO IR VIETA PERDRAUDIMO ORGANIZAVIME

Iš mūsų šalies perdraudimo praktikos galima susidaryti supratimą apie tris pagrindinius užsienio šalių perdraudikų tipus, klasifikuojamus pagal jų požiūrį į Rusijos draudėjų/ cedentų poreikius: pirmas tipas – perdraudikai, besidomintys mūsų šalies rinka tik tiek, kad „nugriebti“ nuo jos „grietinėlę“. Šio tipo perdraudikus praktiškai nedomina ilgalaikės Rusijos draudėjų poreikių kultivavimo (augimo) perspektyvos. Jie nenori investuoti savo resursų į Rusijos draudimo sferos vystymąsi, bet visuomet pasirengę panaudoti savo finansinę galią ir lobistinį potencialą jau susiformavusių rinkos segmentų pertvarkymui savo naudai. Dabartiniu metu jie užima laukimo poziciją, tikėdamiesi, jog rinka bus pertvarkyta naujai, kaip naujos politinės, ekonominės situacijos, kuri paskutiniu metu formuojasi mūsų šalyje, pasekmė.

Antras tipas – perdraudikai, suinteresuoti tiesioginiu dalyvavimu Rusijos draudimo rinkos gyvenime, bet, kaip taisyklė, tvirtai besilaikantys prioritetinių savo interesų principų prieš perdraudėjų principus. Jie siekia paveikti cedentus ir riboja savo judėjimą patenkinti aktualius Rusijos rinkos poreikius, t.y. rengti prezentacijas, seminarus ir t.t. Atskirais atvejais, dėl konkurentinių pozicijų išsaugojimo, tokie perdraudikai pasirengę parodyti tam tikrą lankstumą, bet tai – tik išimtis, patvirtinanti taisyklę: labiau charakteringa jiems išlieka tokia rinkos elgesio forma, kuria siekiama realius mūsų šalies rinkos poreikius paveikti standartiniams ir daug pigesniems šiems perdraudikams, aptarnaujantiems rizikų perdavimą, procedūroms.

Bendra pasaulinė tendencija – paveikti visas verslo sferas interesams ir funkcionavimo modeliams, naudingiems stambiam transnacionaliniam kapitalui, o įgavus globalizacijos pavadinimą vis ryškiau ir aiškiau pasireiškia ir tarptautiniame perdraudime. Rusijos rinka čia nėra išimtis, o ideologijos reiškėjas ir globalizacijos praktikai sudaro pagrindinę užsienio šalių perdraudikų dalį, priimančių rizikas iš Rusijos.

Trečias tipas – perdraudikai, kurių tikslo siekimas Rusijos rinkoje pasireiškia vis labiau lankstesne politika, realiai išryškėja siekyje patenkinti mūsų šalies draudikų ir draudėjų reikalavimus. Yra požymiai, jog tokio pobūdžio rinkos elgesys kai kuriems perdraudikams suteikia epizodinį charakterį, o palaipsniui formuoja žymiai pastebimą tendenciją. Šios tendencijos stabilumas galiausiai priklauso nuo to, ar Rusijos ekonomika pasiliks niša, įgaunančios pagreitį globalizacijos atžvilgiu, ir kiek mūsų šalies draudimo kapitalui pavyks sukurti asmeninių interesų realizavimo prielaidas ir sąlygas asmeniniam reprodukcijos praplėtimui .

Trečiojo tipo perdraudikų aktyvumas sudarys sąlygas mūsų šalies draudimo vystymuisi, jei jų santykiai su klientais taps kokybiškesni ir peraugs į lygiateisį ilgalaikį bendradarbiavimą, pilnai atsižvelgiant į Rusijos draudėjų specifiką.

Perdraudimo brokeriai, bendradarbiaudami su realiais perdraudikais, įsijungia į sudėtingą santykių kompleksą. Kaip jau buvo paminėta, dalyvaudamas perdraudimo sandorio įgyvendinime, brokeris neišvengiamai priešpastatomas prieš būtinybę pasirinkti savo poziciją, kad išspręstų objektyviai atsiradusius prieštaravimus tarp cedento ir perdraudiko. Būtent šis pasirinkimas ir nulemia brokerio vietą bei vaidmenį perdraudimo operacijose.

Komisinį atlygį perdraudimo brokeris, kaip taisyklė, gauna iš perdraudiko. Tai – esminis faktorius, įtakojantis brokerio pasirinkimą. Tuo metu, lėšų šaltiniu, įgyvendinant perdraudimo operacijas, tampa perdraudėjas, o galutiniame etape – draudėjas. Todėl brokeris negali ignoruoti ir jų interesų. Būna atvejų, kad „kompromisą“ tarp perdraudikų ir perdraudėjų „aprūpina“ brokeris, suklaidinant perdraudėją, pavyzdžiui, išleidžiant pagal vieną ir tą patį paskirstymą dvi besiskiriančias vieną nuo kitos draudimo pažymas (angl. Cover note): vieną – cedentui, kitą suteikia perdraudikui. Išskaičiavimas čia toks, jog stambus nuostolis neįvyks ir „kompromisas“ nepasireikš. Tokio pobūdžio perdraudimo „operacijos“ mūsų kompanijoje nepraktikuojamos, bet tokie brokerių veiksmų faktai laikas nuo laiko tampa žinomi. Vis dėlto Rusijos rinkos sąlygomis, kai gana įprasta yra tai, jog draudimo kompanijos etatiniai darbuotojai dirbdami neatsižvelgia į savo kompanijos interesus, o dabartiniu metu tokia perdraudimo brokerių darbo praktika nėra jau labai piktinantis faktas.

Brokerio savo pozicijos pasirinkimas, sprendžiant objektyvius prieštaravimus, sudarančius vieną iš esminių perdraudimo operacijų bruožų, apibūdinamas tuo, prie kurio paminėtų anksčiau tipų, jis daugiau ar mažiau sąmoningai linksta, o galutinai tuo, kaip aiškiai jis supranta ir priima mūsų šalies draudimo kapitalo vystymosi poreikį. Suprantama, kad gebėjimai įvertinti ir realizuoti kiekvieną konkretų sandorį, suprantant mūsų šalies draudimo sferos vystymo svarbą, yra būtinas profesinis reikalavimas, pateiktas draudimo realybės perdraudimo brokeriui, veikiančiam Rusijoje dabartiniu metu. Šių interesų požiūriu, pirmenybė turėtų būti suteikiama tokiam perdraudimo brokerio veiksmų modeliui, kurio veikla taptų efektyviu mechanizmu, vienijančiu perdraudikų ir cedentų galimybes ir palaikančiu jų bendrų pastangų kryptingumą, realizuojant draudėjų poreikius. Būtent tokia brokerių kompanijų vieta perdraudimo operacijose sudarys palankias sąlygas mūsų šalies draudėjų prioriteto padidinimui, ir brokeris taps iš tikrųjų reikalinga figūra Rusijos perdraudimo rinkoje.

Šiuo atveju, perdraudimo brokerio vaidmuo yra užtikrinti ilgalaikį lygiateisį bendradarbiavimą tarp cedento ir perdraudiko, atsižvelgiant į draudėjo interesus. Šis vaidmuo turėtų realizuotis per brokerių kai kurių funkcijų vykdymą, numatant jo aktyvų bendradarbiavimą ir su perdraudėjais, ir su perdraudikais.

Bendradarbiaujant su perdraudėju, brokeris turėtų susikoncentruoti ties jo (perdraudėjo) pastangų palaikymo, kuris yra nukreiptas į individualaus priėjimo realizavimą, organizuojant draudėjui optimalų padengimą. Tokiu atveju, iš profesionalaus perdraudimo brokerio reikalaujama kvalifikuota pagalba, formuojant originalias draudimo sąlygas, kurios turėtų atitikti šiuolaikinius draudimo rinkos reikalavimus ir galimybes. Šios funkcijos glaudžiai susijusios su brokerio sugebėjimais sujungti įvairių perdraudikų pastangas, organizuojant perdraudimo padengimą, valdant tam tikro pobūdžio konkurenciją tarp jų ir užtikrinant kompleksinį padengimą. Kombinuojant padengimą, nevertėtų leisti individualių perdraudimo programų paskirstymo, jungiančių įvairias perdraudimo rūšis vienam perdraudikui, nes, kaip taisyklė, perdraudėjas atsiduria nelygiateisiame perdraudiko pavaldume.

Savo ruožtu, bendradarbiaudamas su perdraudikais, brokeris privalo maksimaliai optimizuoti jų darbą, priimant padengimui individualias perdraudimo programas. Visų pirma, tai prasideda nuo profesionaliai griežtos cedentų atrankos, kurių verslą brokeris pasiūlo perdraudikui, pagal profesionalumo ir patikimumo kriterijus. Su profesionaliai silpnu ir nepatikimu cedentu, siūlančiu į perdraudimą nenumatitas ir neįvertintas rizikas, rimtas perdraudikas negali turėti bendro kompromiso lauko ir prielaidų lygiateisiam bendradarbiavimui. Siūlomų rizikų į perdraudimą pirminė atranka – pagrindinė perdraudimo brokerio funkcija.

Tuo metu, kai siūlomas verslas, nepriklausomai nuo jo masto, turi savyje potencialą tam, kad realizuotų save perdraudimo sutartyje su rimtais perdraudikais, brokeris turi maksimaliai panaudoti savo pastangas, kad individualios perdraudimo programos būtų parengtos, o anderaiteriui teks tik uždėti arba neuždėti savo antspaudą. Brokerio pasirengimas taupyti perdraudikų laiką, praleistą analizuojant pasiūlytą verslą – svarbus šiuolaikinio perdraudimo brokerio profesionalumo įvertinimas, sudarantis individualizuotas palankias sąlygas įgyvendinant perdraudimo operacijas.

Galima teigti, kad perdraudimą mūsų šalyje būtina primygtinai paversti vienu iš draudėjų kompleksinio aptarnavimo sistemos elementų ir įveikti Rusijos draudimo krizę bei aktyviai panaudoti perdraudimo brokerių galimybes, kurios prie kai kurių sąlygų, atsižvelgiant į mūsų šalies ekonomiką, galėtų tapti jo vystimosi galingu instrumentu.

Jus taip pat gali dominti

Grįžti į tinklaraštį

Supaprastinta žalos sveikatai bei gyvybei atlyginimo tvarka

2018.08.18
Skaityti daugiau

Rizikos valdymas draudimo įmonėse

2018.08.18
Skaityti daugiau

PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS REZULTATŲ VERTINIMAS

2018.08.18
Skaityti daugiau