info(eta)draudimas.com
Paaiškinamasis žodynas

Spustelėkite raidę, kad pamatytumėte žodžių ir frazių, prasidedančių ta raide, apibrėžimus

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V

Abandonas

Atsisakymas, likusios apdraustos nuosavybės ir visų teisių į ją perleidimas draudikui, jei apdraustas turtas buvo visiškai prarastas, siekiant gauti visą draudimo sumą.

Abėcėliniai brokeriai (prof. žargonas, angl. alphabet brokers)

JAV pagrindiniai brokeriai, gerai žinomi plačiam specialistų būriui pagal jų santrumpą (abreviatūrą).

Absoliutus neto (angl. net absoliute)

Jūriniame draudime dažnai vartojamas terminas, pabrėžiantis, kad iš draudimo premijos buvo atimtos visos nuolaidos, be išimčių.
Papildomo aviacijos perdraudimo srityje vartojamas terminas, pažymintis situacijas, kai nėra išskiriami jokie perdraudimo komisiniai.

Adendumas

Priedas, draudimo arba perdraudimo sutarties papildymai, atspindintys šalių suderintus anksčiau nustatytų sutarties sąlygų pasikeitimus.

Adžasteris

Įgaliotasis draudiko atstovas, kuris reguliuoja draudiminį įvykį ir finansinius santykius su draudėju.

Agentas

Įgaliotinis – asmuo, veikiantis kieno nors vardu kieno nors naudai. Asmuo, surandantis potencialius draudimo paslaugų pirkėjus draudikui.

Aktuarijus

Draudimo matematikas, statistikos ir apskaitos ekspertas, asmuo, įvertinantis tikimybę ir pritaikantis statistikos teoriją draudimo, investicijų, finansų valdymo ir demografijos srityse.

Akvizicija

Naujų draudiko draudimo sutarčių sudarymas, naudojant įvairias rinkodaros priemonės.

Anderaiteris

Draudikas arba individualus asmuo, nustatantis draudimo tinkamumą ir jo sąlygas. Asmuo, vykdantis draudiminę veiklą draudiko vardu (JAV).

Anuitetas

Metinė renta. Reguliarios išmokos per tam tikrą laikotarpį. Sutartis, užtikrinanti pajamas per tam tikrą apibrėžtą periodą, pvz., 20 metų, išgyvenimo atveju iki mirties. Padalijama metinė renta (angl. apportionable annuity) – metinė renta, kada išmokos yra paskirstomos dalimis ir išmokamos per laikotarpį tarp paskutinės reguliarios išmokos ir anuitanto mirties.

Apdraustasis (angl. insured)

Gyvybės ir sveikatos draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kuriam, atsitikus draudiminiam įvykiui, draudikas privalo mokėti draudimo išmoką;
civilinės atsakomybės draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, kurio turtiniai interesai, susiję su civiline atsakomybe, yra draudžiami;
turto draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, kurio turtiniai interesai, susiję su nuosavybe arba verslu, yra draudžiami.

Aplaidumas (angl. negligence)

Veiksmas, kurio protingas ir atsakingas žmogus nedarytų, arba kažko neatlikimas, ką padarytų protingas žmogus, besivadovaudamas konkrečiomis sąlygomis ir reikalavimais. Ši sąvoka apima tinkamos priežiūros nebuvimą tais atvejais, kai gera ir tinkama priežiūra yra privaloma. Tai civilinės teisės pažeidimas, lemiantis civilinės atsakomybės ieškinio pateikimą.

Arbitražas

Skirtumų sureguliavimas (išsprendimas) šalių paskirtų asmenų – arbitražininkų. Arbitražininko nuosprendis yra vadinamas sprendimu (angl. award). Arbitražo išlyga (angl. arbitration clause) – draudimo sutarties išlyga, numatanti, kad tarp šalių iškilę skirtumai ar nesutarimai turėtų būti išspręsti aptartu būdu pasirinktų arbitražininkų.

Asmeninis pensijų planas (angl. Personal pension plan)

Individualaus asmens sukurtas fondas, leidžiantis išėjus į pensiją nusipirkti pensinį aprūpinimą.

Atsakomybės draudimas

Savarankiška draudimo sfera. Draudimo objektu čia tampa draudėjo atsakomybė pagal įstatymus arba sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims už žalą vykdymas. Civilinės atsakomybės draudimo objektas – deliktinė civilinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda padarius žalą, kai jos šalių iki žalos padarymo nesiejo sutartiniai santykiai. Svetimo automobilio stiklo sudaužymas yra deliktinės atsakomybės pavyzdys.

Auditas

Kliento pageidavimu atliekama draudimo įmonių finansinės veiklos specifinė kontrolė buhalterinės atskaitomybės nepriklausomų revizijų forma.

Automatinio draudimo išlyga (angl. automatic cover clause)

Inžinerinių rizikų draudimo sutarties punktas, pratęsiantis naujo įsigyto įrengimo draudimą be išankstinio paties draudėjo perspėjimo. Tačiau gali būti reikalaujama paskesnio pranešimo.

Automatinis atitaisymas

Sutarties sąlyga, pagal kurią praradimo atveju apdrausta suma nebus sumažinta praradimo dydžiu.

Automatinis draudimas (angl. automatic coverage)

Rizikos padengimas suteikiamas automatiškai tam tikram laikotarpiui ir tam tikrai sumai, siekiant suteikti draudiminę apsaugą tam tikriems draudimo objektams, neatsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, tokias kaip palūkanų pakeitimas arba vertės padidėjimas, nereikalaujant išankstinio draudėjo prašymo.

Autsaideris

Draudimo kompanija, brokeris, firma ir pan., kurie nėra atitinkamų asociacijų nariai ir savo veikloje nesilaiko tarifinių susitarimų, t.y. pasireiškia kaip konkurentai.

Avarinis komisaras

Įgaliotasis draudiko atstovas, kuris aprašo draudiminio įvykio padarinius, surašo atitinkamus dokumentus ir išduoda avarinį sertifikatą.

Avizo

Banko pranešimas apie tarpusavio atsiskaitymų pasikeitimus arba apie pinigų pervedimą, prekių išsiuntimą.

Balansinių skolų draudimas (angl. book debits insurance)

Draudimas nuo nuostolių, kylančių dėl to, kad neįmanoma susigrąžinti skolų, nes buhalteriniai įrašai buvo sunaikinti.

Bankinis draudimas (angl. bancassurance)

Bankų draudimo paslaugų teikimas, dažnai per draudimo bendroves, kurios iš dalies arba visiškai priklauso tiems bankams.

Bankinių rizikų draudimas (angl. Bankers Blanket Bond, BBB)

XX a. sukurtas ir draudimo bendrovių teikiamas bankinių rizikų draudimo produktas, skirtas padengti finansinės rizikos, atsirandančios dėl neteisėtos veiklos, sukeltus nuostolius. Ši programa apima tris draudimo rūšis:

  • Pats BBB draudimas (Draudimas nuo visų rizikų, įtrauktų į sutartį).
  • Draudimas nuo elektroninių ir kompiuterinių nusikaltimų.
  • Finansinės įstaigos profesionalios atsakomybės draudimas.

Lietuvoje veikiančių draudimo bendrovių, teikiančių Bankers Blanket Bond draudimo paslaugas, nėra. Jos teikia tik kelių šio draudimo produktų alternatyvias paslaugas, pvz., turto draudimas nuo vagystės, bendrosios ir profesinės civilinės atsakomybės draudimas.

Banko garantas (angl. bank guarantee)

Banko pasižadėjimas, kad bus apmokėta dokumente nurodyta prisiimta atsakomybė arba bus įvykdytos sutartyje numatytos pareigos.

Baratrija

Įgulos narių arba kapitono tyčinė žala draudimo objektui, pavyzdžiui, laivui ar kroviniui.

Bazinė vertė (angl. base value)

Objekto vertė turto draudimo srityje nuo draudiminio laikotarpio pradžios (pradinė vertė).

Bendra pasirašytų sutarčių įmokų suma (angl. gross written premiums)

Draudiko pasirašytos premijos, neatimant įmokų, skirtų perdraudimui ir neatsižvelgiant į tai, kad dalis įplaukų dar negauta ir/ar turi būti rezervuota rizikai padengti.

Bendras draudimo atlyginimo limitas (angl. aggregate limit of indemnity)

Maksimali suma, kurią išmokės atsakomybės draudikas pagal atsakomybės draudimo sutartį, atsižvelgiant į visas pretenzijas, pateiktas per nurodytą draudimo laikotarpį.

Bendras draudimo polisas (angl. blanket policy)

Draudimo sutartis, pagal kurią viena draudimo suma apima kelis skirtingus draudimo objektus, pvz., kaip pastatai draudžiami nuo gaisro rizikų. Ši suma nėra dalijama tarp atskirų draudimo objektų.

Bendros agentūros sistema (angl. General agency system)

Sistema, kada draudimo verslas vykdomas per tarpininkus, o ne steigiant antrines įmones ar bendrovės filialus.

Birža fondinė (angl. bourse)

Vertybinių popierių birža, kurioje vykdomos ir su draudimo verslu susijusios operacijos, pvz., Amsterdame.

Bodmerėja (angl. bottomry)

Kreditas, užstatant laivą, frachtą ir/ar krovinį, išduodamas laivo kapitonui jų savininkų sąskaita, jei trūksta pinigų, kad reisas įvyktų.

Bonusas
Papildomas atlygis arba nuolaida (angl. bonus):

  • Nuolaidos nuo draudimo įmokų, kurias suteikia draudikas, pasirašydamas naudingą jam draudimo sutartį. Išreiškiamos procentais, promilėmis arba absoliutiniu dydžiu. Nuolaidų dydis nurodomas išrašytame draudimo polise.
  • Dalis gyvybės draudimo kompanijos pelno, padalijamo draudėjams, pasirašiusiems sutartį su tokia sąlyga.
  • Dalis gyvybės draudimo kompanijos pelno, kuris yra nukreipiamas draudimo sumai padidinti. Naudojama tik ilgalaikėse gyvybės draudimo sutartyse.

Bordero

Perdraudėjo draudimo rizikų perdavimo perdraudikui dokumentų komplektas. Naudojamas perdraudimo veikloje. Prisiimtų draudimo apsaugai rizikų sąraše, kuris turi būti perdraustas, nurodomos draudimo sumos, laikotarpis ir premijos. Šį sąrašą perdraudėjas turi išsiųsti perdraudikui per perdraudimo sutartyje nustatytą laikotarpį. Skirstomas į išankstinį (pirminė rizikų charakteristika) ir galutinį (pilna rizikų charakteristika, draudimo suma, draudimo laikotarpis, atsakomybės ribos) sąrašą.

Branduolinė rizika (angl. atomic risks)

Britanijos draudikai suformavo pulus (fondus) visuomenės atsakomybei ir materialinių žalų rizikai apdrausti nuo branduolinių įrengimų, tokių kaip:

  • branduoliniai reaktoriai ir branduolinės jėgainės bei gamyklos (bet ne jūros laivo ar orlaivio dalys);
  • bet kokios kitos vietos ir patogumai, skirti branduolinės energijos gamybai ar jos šalutiniams procesams.

Brokerio atlygis (angl. brokerage)

Komisiniai, išmokami brokeriui už tarpininkavimą. Draudimo srityje komisinius paprastai išmoka draudikas.

Brokerio redakcija (angl. brokers‘ wording)

Draudimo sutarties teksto redakcija, kurią atlieka draudimo brokeris. Dažnai minėtas redagavimas yra atliekamas, siekiant atitikti ypatingus verslų, kurių draudimo srityje specializuojasi konkretus brokeris, poreikius.

Brokeris (angl. broker)

Nepriklausomas asmuo, kurio verslas yra suvesti kartu tam tikrų paslaugų arba prekių pirkėjus ir pardavėjus, ir kurio atlygis paprastai yra skaičiuojamas komisinių forma.

Brokerių depozitas (angl. broking deposit)

Draudimo brokerio sumokama įmoka įstojant į „Lloyd‘o“ asociaciją ir laikoma korporacijoje kaip garantas.

Cedentas

Perdraudėjas (draudikas), visai arba iš dalies perduodantis draudimo riziką kitai perdraudimo sutarties šaliai – perdraudikui (cesionieriui), kuris prisiima įsipareigojimus atlyginti cedentui atitinkamą draudimo išmokos dalį.

Cesija

Rizikų perdavimo perdraudimui procesas. Tai antrinis rizikos perdavimo procesas. Rizika, priimta tokio perdraudiko iš cedento, dažnai visai arba iš dalies perduodama kitam perdraudikui. Toks perdraudimo rizikos perdavimas vadinamas retrocesija. Perdraudimo bendrovė, atiduodanti riziką perdrausti trečiam dalyviui, vadinama retrocedentu, o perdraudimo bendrovė, prisiimanti tokią riziką, – retrocesionieriumi.

Civilinė atsakomybė

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas apibrėžia kaip turtinę prievolę, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civiliniame kodekse taip pat nurodyta, kad įstatymų ar sutarties numatytais atvejais civilinė atsakomybė gali būti draudžiama sudarant civilinės atsakomybės draudimo sutartį.

Civilinės atsakomybės draudimas (angl. third party liability)

Asmens turtinių interesų, kylančių dėl civilinės atsakomybės už nukentėjusiam trečiajam asmeniui ar jo turtui padarytos žalos, draudimas. Draudiko mokamos draudimo išmokos dydis priklauso nuo nuostolių, kuriuos draudikas privalo atlyginti nukentėjusiam trečiajam asmeniui už padarytą žalą, dydžio, tačiau neviršijant draudimo sumos, jeigu ji nustatoma draudimo sutartyje.

Deficito išlyga (angl. deficit clause)

Perdraudimo sutarties išlyga, pagal kurią yra išmokama pelno komisija; taigi jei perdraudėjas bet kuriais metais patiria praradimų, jo deficitas yra perkeliamas toliau, siekiant apskaičiuoti pelno komisinius kitais metais.

Demeredžas / mokestis už prastovą (angl. demurrage)

Pinigai, išmokami laivo savininkui kaip kompensacija už ilgesnį nei numatytas sutartyje pakrovimo ar iškrovimo laikotarpis, laivo užlaikymą.

Laivo savininko per nuomos periodą patirtas bet koks nuostolis.

Dempingas

Dirbtinis prekių kainų sumažinimas siekiant pašalinti konkurenciją rinkoje.

Denominacija

Šalies piniginio vieneto sustambinimas siekiant sureguliuoti pinigų apyvartą.

Depo

Sudarant perdraudimo sutartį perdraudiko išskaičiuojama premijos dalis kaip perdraudiko įsipareigojimų garantija.

Depozitarijus (angl. bailee)

Asmuo, laikinai saugantis kito asmens jam perduotą turtą arba kitas vertybes, savo nuosavybę.

Depozitavimas (angl. bailment)

Savo nuosavybės patikėjimas kitam asmeniui.

Depozituotojas (angl. bailor)

Asmuo, kuris patiki savo nuosavybę kitam asmeniui.

Derliaus draudimas (angl. crop insurance)

Ūkininkų draudimas nuo nepakankamo derliaus arba derliaus praradimo dėl įprastų pavojų (pvz., potvynis ar nepalankios oro sąlygos) arba dėl specifinio pavojaus (pvz., krušos) sukeltų nuostolių.

Dešimtmečio atsakomybės draudimas (angl. Décennale liability insurance)

Statybų rangovų, architektų, inžinierių atsakomybės draudimas, apimantis atsakomybę už nelaimingus atsitikimus statybų metu ir vėlesnę atsakomybę dėl sugriuvimo ar galimų defektų per 10 metų laikotarpį.

Dingusio dokumento garantas (angl. missing document indemnity)

Kai norima atlikti sandorį, dingus svarbiam dokumentui (pvz., akcijų sertifikatui ar gyvybės draudimo polisui), draudikai gali sutikti suteikti draudimą nuo atsakomybės, galinčios kilti vėliau, kitam asmeniui pateikus šį dokumentą ir pagrindus pretenziją ar teisę į jį.

Direktorių ir vadovybės atsakomybės draudimas (angl. Directors‘ and Officers‘ liability insurance)

Draudimas nuo kompanijos direktorių ir vadovybės atsakomybės už neteisėtus veiksmus, tokius kaip aplaidumas, sutarties sąlygų nesilaikymas arba klaidingas patarimas.

Diskonto bonuso draudimo sutartis (angl. discounted bonus policy)

Pelno gyvybės draudimo sutartis, kurios premijos yra sumažinamos laukiamų ateities bonusų vertės dalimi.

Dispačas (angl. dispatch, claims adjustment)

Plaukiojančiame laive įvykusios bendros avarijos nuostolių apskaičiavimas ir jų paskirstymas tarp organizavusių reisą šalių (frachtuotojo, laivo savininko ir frachtininko).

Dispačeris (angl. claims adjuster)

Asmuo, veikiantis draudiko vardu ir derinantis nuostolių padengimą.

Draudėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys)

Draudimo paslaugų pirkėjai.

Draudimas (angl. insurance arba assurance)

Rizikos valdymo būdas, kurio esmė – sumažinti nuostolius dėl galimų tam tikros rizikos realizavimosi pasekmių už tam tikrą draudimo įmoką, riziką perduodant draudimo bendrovei, kuri veikia pagal specialius teisės aktus ir naudojasi specifine draudimo technika. Draudimas neapsaugo nuo praradimų, tačiau gali gerokai sumažinti patiriamą žalą tais atvejais, kai nuostolis būna nelauktas ir netikėtas.

Sumos draudimas apima tokias draudimo sutartis, kai įvykus draudiminiam įvykiui yra išmokama visa draudimo sutartyje nurodyta draudimo suma (pvz., gyvybės draudimo srityje – apdraustajam mirus).

Nuostolių draudimas apima draudimo sutartis, kai įvykus draudiminiam įvykiui yra išmokama ne iš anksto nustatyta suma, o kompensuojami draudiminio įvykio padaryti nuostoliai (pvz., apsidraudus transporto priemonių draudimu, įvykus avarijai kompensuojama transporto priemonei padaryta žala) draudimo sutartyje nustatyta suma.

1826 metais Charles Babbage pasiūlė terminu assurance vadinti gyvenimo trukmės sutartį, kuri gali įvykti arba ne, o insurance – visų kitų neapibrėžtų įvykių, kurie gali iš dalies įvykti arba neįvykti, sutartį. Tačiau iki šiol nėra visuotinai pripažinto aiškaus skirtumo.

Perviršio draudimas (angl. excess insurance) – draudimas, įsigaliojantis tik tuomet, kai nuostoliai viršija nustatytą sumą arba suma padengiama kito, prieš tai buvusio, draudimo (arba pirminio draudimo).

Draudimas ligos atveju

Draudimo produktas, kai asmuo yra apdraudžiamas nuo įvairių ligų ir susirgimų. Neretai ligos draudimo ir sveikatos draudimo sąvokos yra laikomos tapačiomis. Tačiau šių dviejų sąvokų nereikėtų painioti. Draudimas ligos atveju yra laikytinas sveikatos draudimo dalimi. Sveikatos draudimas apima ne tik ligos, bet ir nelaimingų atsitikimų draudėjų sveikatai padarytos žalos kompensavimą.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimo produktas, kuris suteikia finansinę pagalbą draudėjui/apdraustam asmeniui nelaimingo atsitikimo atveju.

Draudiminis priimtinumas (angl. insurability)

Galimybė būti apdraustam. Teoriškai galima apsidrausti nuo bet kokio įvykio (su ta sąlyga, kad įvykis yra neplanuotas ir visiškai atsitiktinis) finansinių pasekmių. Negalima apsidrausti nuo kieno nors baudžiamųjų veiksmų padarinių arba tais atvejais, jei draudimas prieštarautų įstatymams. Rizika gali būti nedraudžiama, kai:

ženklių nuostolių prognozė yra pernelyg didelė, kad šią riziką priimtų draudikas, pvz., karo padaryta žala nekilnojamajam turtui;

verslininkystės rizika, pvz., mados pasikeitimo rizika, kuri neleistų išparduoti užsilikusių prekių;

rizika yra pernelyg didelė arba nepamatuojama.

Draudimo bruto įmoka

Galutinė pinigų suma, kurią draudėjas sumoka, pasirašydamas draudimo sutartį ir įsigydamas draudimo apsaugą. Bruto draudimo įmoka susidaro iš neto draudimo įmokos (rizikos kainos) ir draudiko veiklos kaštų dengimo priedo, kuris yra bruto draudimo įmokos sudedamasis komponentas.

Draudimo įmoka

Piniginis įnašas, kurį nustato draudikas, atsižvelgdamas į prisiimamą draudimo riziką ir draudimo sutarties terminą. Suminio draudimo atveju – į draudėjo ketinamą sukaupti pinigų sumą. Gali būti vienkartinė ir periodinė.

Pasirašytos draudimo įmokos  – įmokos, kurias draudėjas moka draudikui, pirkdamas tam tikrą draudimo produktą, t. y. pasirašydamas draudimo sutartį. Įmokų dydis nurodytas draudimo polise. Sutarties galiojimo pradžioje pasirašytos įmokos dydis gali nesutapti su gauta draudimo įmoka, pavyzdžiui, jei draudimo įmokos mokamos ne iš karto, o kas mėnesį arba kas ketvirtį.

Gautos draudimo įmokos – įmokos, kurias draudikas jau gavo į savo sąskaitą.

Uždirbtos draudimo įmokos – įmokos, kurias draudikas, taikydamas tam tikras apskaičiavimo metodikas, gali pripažinti savo pajamomis. jau gavo į savo sąskaitą.

Piniginis įnašas, kurį nustato draudikas, atsižvelgdamas į prisiimamą draudimo riziką ir draudimo sutarties terminą. Suminio draudimo atveju – į draudėjo ketinamą sukaupti pinigų sumą. Gali būti vienkartinė ir periodinė.

Draudimo įmonė (draudikas)

Įmonė, vykdanti draudimo, taip pat su draudimu susijusią veiklą ir įsipareigojanti draudėjui draudimo sutartyje numatytų draudiminių įvykių atvejais mokėti draudimo išmokas ar kompensacijas.

Skiriami draudimo įmonių tipai:

Ne gyvybės draudimo įmonė – draudimo įmonė, atliekanti turtinių interesų, susijusių su turtu arba veikla, draudimą, kai draudimo išmokos dydis priklauso tik nuo patirtų nuostolių sumos.

Gyvybės draudimo įmonė – draudimo įmonė, atliekanti turtinių interesų, susijusių su fizinio asmens gyvybe ir kapitalo kaupimu, draudimą, kai dėl draudiminių įvykių (apdraustojo mirties, nustatyto termino pabaigos ar kitokio draudiminio įvykio) mokamos vienkartinės arba periodinės draudimo (1) kompensacijos. Gyvybės draudimo įmonės turi teisę vykdyti pensijų kaupimo veiklą.

(1) Draudimo priežiūros komisija. Pagrindinių terminų žodynas, http://www.dpk.lt/zodynas.php

Draudimo išsiplėtimas

Per ataskaitinį laikotarpį sudarytų draudimo sutarčių ir šalies gyventojų skaičiaus santykis.

Draudimo klasifikacija

Mokslinė draudimo suskirstymo sistema pagal veiklos sferas, šakas, rūšis, porūšius ir būdus.

Draudimo objektas

Draudėjų (fizinių ir juridinių asmenų) turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.

Draudimo prasiskverbimas

Per ataskaitinį laikotarpį pasirašytų draudimo bruto įmokų ir šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis.

Draudimo rinka

Ekonominė ir socialinė struktūra, kurioje piniginių santykių „draudimo įmoka – draudimo išmoka“ organizavimo forma tiesiogiai arba per draudimo tarpininkus draudimo įmonėse sudaromas bendras fondas, kuris vėliau, įvykus draudimo sutartyje numatytam įvykiui, paskirstomas užtikrinant draudiminę apsaugą visuomenei.

Draudimo sistema

Integruota visuma motyvuotų ūkio subjektų, susietų tarpusavio priklausomybės ryšiais ir veikiančių draudimo rinkoje pagal tam tikrą tvarką.

Draudimo suma

Draudimo sutartyje nurodyta arba draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka, išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus.(4) Draudimo suma reikalinga draudimo įmokos ir rizikos dydžiui, kurią prisiima draudikas, nustatyti.

(4) LR draudimo įstatymo I skyriaus 2 straipsnis. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=310856

Draudimo sutartis

Pagrindinis dokumentas, patvirtinantis draudimo sandorio veiksmingumą. Draudimo sutartis sudaroma tarp draudėjo ir draudiko. Draudimo sutarties neatskiriamos dalys:

draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį (žodžiu arba raštu);

draudimo rūšies taisyklės;

draudimo liudijimas (polisas).

Pagrindinis dokumentas, patvirtinantis draudimo sandorio veiksmingumą. Draudimo sutartis sudaroma

Draudimo tarpininkai (priklausomi ir nepriklausomi)

Draudimo paslaugų pardavėjai ir draudėjo bei draudiko atstovai. Priklausomo draudimo tarpininko (draudimo agento/konsultanto) ir nepriklausomo draudimo tarpininko (draudimo brokerio) teisės ir pareigos su draudimo bendrovėmis yra ar gali būti nustatytos sutartimis, o santykiai su draudėjais (klientais) grindžiami tarpusavio susitarimu ar šalies įstatymais. Draudimo brokeris yra savitas draudimo įstatymų ir praktinės veiklos ekspertas, profesionalas, išmanantis visus draudimo veiklos aspektus. Jo žinios iš esmės lemia draudėjo palankių sąlygų įsigyti draudimo paslaugas pasirinkimą. Už priklausomo draudimo tarpininko (agento/konsultanto) veiklą tiesiogiai yra atsakinga draudimo įmonė, kuriai jis atstovauja. Draudimo agentams/ konsultantams yra keliami mažesni profesiniai reikalavimai nei draudimo brokeriams, nes jie turi gerai išmanyti tik konkrečios draudimo bendrovės, kuriai tarpininkauja, teikiamas paslaugas.

Draudimo tarpininkavimas

Ūkinė komercinė veikla, apimanti supažindinimą su galimybe sudaryti draudimo sutartį, pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį ar kitokį parengiamąjį darbą, kurio tikslas – sudaryti draudimo sutartį, taip pat ūkinė komercinė veikla, susijusi su draudimo sutarties sudarymu, pagalba administruojant ar vykdant sudarytas draudimo sutartis arba administruojant draudiminius įvykius (5).

(5) LR draudimo įstatymo 5 str.

Dvigubas draudimas

Vieno ir to paties objekto draudimas pas kelis draudikus vienos ir tos pačios rizikos bendrai draudiminei sumai, viršijančiai draudiminį vertinimą.

Dvigubas garantas (angl. double indemnity)

Gyvybės ar nelaimingo atvejo draudimo sutarties punktas, pažymintis, kad išmokos bus padvigubintos, jei nuostoliai kils dėl nurodytos konkrečios priežasties.

Dvigubas kaupiamasis gyvybės draudimas (angl. double endowment assurance)

Kaupiamojo draudimo forma, kada sulaukus pilnametystės išmokama suma yra dvigubai didesnė už tą, kuri išmokama dėl ankstesnės mirties.

Džentelmenų susitarimas (angl. Gentelman‘s agreement)

Susitarimas, paremtas vien tik garbės žodžiu ir raštiškai neįformintas, bet laikomas turinčiu juridinį pagrindą.

Ekscedentas

Draudiko maksimalus dalyvavimas padengiant galimą nuostolį. Nuosavo išlaikymo rėmuose perdraudėjas palieka savo atsakomybėn prisiimtą tam tikrą rizikų dalį (limitą), o kitą perduoda perdraudikui. Ekscedentas tokioje sutartyje yra dydis, tapatus draudiko nuosavo išlaikymo dydžiui. Draudimo nuosavas išlaikymas išreiškiamas absoliučiais skaičiais, o ekscedentas – kaip kelis kartus padidintas nuosavas išlaikymas. Tarp tų dalių yra tiesioginė proporcinė priklausomybė.

Emisija

Banknotų, vertybinių popierių pagaminimas ir išleidimas.

Emitentas

Valstybė, organizacija, išleidžiančios piniginius ženklus, vertybinius popierius ir t. t.

Errata

Įrašas draudimo dokumente, patvirtinantis nedidelių klaidų (spaudos klaidų), įforminant dokumentą, ištaisymą.

Faktūra

Dokumentas (sąskaita), įrodantis prekybos sandorį.

Frachtas (angl. freight)

Pinigų suma, sumokėta už transportuojamas prekes arba už laivo nuomą. Frachtas priklauso jūrinio draudimo objektams, tiksliau – frachto nuostoliai, draudimo valiuta, nulemti vienų ar kitų nenumatytų aplinkybių, susiklostančių jūrinio gabenimo metu. Turtinį interesą šiam draudimui turi laivo savininkas (vežėjas), kuriam priklauso gauti frachto sumą. Vadinasi, draudėjas frachto atžvilgiu yra laivo savininkas (vežėjas).

Franšizė (išskaita)

Ta dalis pinigais, kuria įmonė/žmogus dalyvauja atlyginant nuostolius: įvykus draudiminiam įvykiui nuostolis iki tam tikros sumos (nurodytos kaip franšizė) bus atlyginamas pačios įmonės/žmogaus ir tik nuostolis, viršijantis tą sumą (franšizę), bus atlyginamas draudimo bendrovės.

Galimos dvi franšizės rūšys:

Besąlyginė franšizė – dalis pinigais, kuria įmonė/žmogus dalyvauja atlyginant nuostolius, neatsižvelgiant į žalos dydį;

Sąlyginė franšizė – dalis pinigais, kuria įmonė dalyvauja atlyginant nuostolius, atsižvelgiant į žalos dydį.

Franšizė gali būti išreikšta tiek pinigine (litais), tiek procentine (procentai nuo draudimo sumos) išraiška, pavyzdžiui, 10% arba 10 000 Lt vienam draudiminiam įvykiui per vienerius draudimo metus.

Ta dalis pinigais, kuria įmonė/žmogus dalyvauja atlyginant nuostolius: įvykus draudiminiam įvykiui nuostolis iki tam tikros sumos (nurodytos kaip franšizė) bus atlyginamas pačios įmonės/žmogaus ir tik nuostolis, viršijantis tą sumą (franšizę), bus atlyginamas draudimo bendrovės.

Frontiruojanti kompanija (angl. fronting company)

Draudimo bendrovė, kurios paslaugas naudoja perdraudimo kompanija. Kompanija, savo vardu priimanti tiesioginį draudimą ir nedelsdama jį perdraudžianti perdraudimo bendrovėje.

Gaisras (angl. fire)

Gaisro draudimo srityje „gaisras“ reiškia faktinį ko nors, kas neturėtų būti apimta ugnies, netyčinį ar atsitiktinį užsidegimą.

Gaisro apsauga (angl. fire protection)

Priemonės, kurių imamasi siekiant apsaugoti turtą nuo gaisro padarytos žalos ir kaip įmanoma sumažinti tokius nuostolius.

Gaisro draudimas (angl. fire insurance)

Terminas vartojamas apibūdinti ne vien tik draudimą nuo gaisro, bet ir nuo papildomų pavojų, tokių kaip sprogimas ar stichines nelaimės.

Gaisro ekspertas (angl. fire surveyor)

Asmuo, atliekantis nekilnojamojo turto ekspertizę, siekiant įvertinti gaisro pavojaus laipsnį ir nustatyti premijas pagal gaisro draudimą.

Gaisro nuostoliai (angl. fire loss)

Pretenzija pagal gaisro draudimo sutartį.

Gaisro prevencija (angl. fire prevention)

Priemonės, kurių imamasi siekiant užkirsti kelią gaisrui.

Garantija

Perdraudiko išrašomas dokumentas kaip rizikos priėmimo liudijimas.

Garantinis fondas

Minimalus turimos mokumo atsargos dydis, reikalingas draudimo veiklai pradėti ir vystyti.

Garantuota kasmetinė renta (angl. guaranteed annuity)

Renta iki gyvos galvos, apibrėžta sąlygos, kad įvykus bet kokiam įvykiui ji bus išmokama bent jau nustatytą metų skaičių. Atsižvelgiant į gyvybės draudimą arba pensijos planą, suteikiančius teisę į vienkartinę nustatytos sumos išmoką, gyvybės draudimo kompanija gali pasiūlyti pasirinkti metinę garantuotos minimalios sumos rentą.

Garantuotas bonusas (angl. guaranteed bonus)

Gyvybės draudikas garantuoja, kad nustatyto koeficiento bonusas bus kasmet pridedamas prie draudimo sumos.

Garbės įsipareigojimai (angl. honourable undertaking)

Perdraudimo sutartyse paprastai būna punktas, pažymintis, kad susitarimas yra garbės įsipareigojimas. Šio punkto negalima atmesti dėl neišplėstos ar griežtos kalbos, vartojamos pačioje sutartyje, interpretacijos.

Garo katilų draudimas (angl. boiler insurance)

Garo katilų draudimas nuo sprogimo ar sugriuvimo ir netikėtų specifinių nenumatytų atvejų, tokių kaip perkaitimas.

Grupinis gyvybės draudimas (angl. joint life assurance)

Dviejų ar daugiau gyvybių draudimas, išmokamas, kai vienas iš apdraustųjų miršta.

Hedžingas (angl. hedging)

Tai nepageidautino kainų svyravimo rizikos perdavimo pardavėjui metodas perkant ar parduodant išankstinius („fiučerinius“, angl. future) kontraktus vertybinių popierių biržose.

Paskutiniais metais investuotojai parduodavo biržos indeksų išankstinius kontraktus, kad įtakos jiems neturėtų kainų kitimas biržoje. Toks metodas dažnai vadinamas portfelio draudimu. Bet tai ne klasikinis draudimas, o tik metodas, kuriuo garantuojama apsauga nuo kainų padidėjimo biržoje.

Apsisaugojimas nuo nuostolių dėl tam tikros transakcijos rizikos įsitraukiant į priešpriešinę transakciją, pvz., kasmetinės rentos, kuri yra neįmanoma be gyvybės draudimo, pirkimas siekiant atgauti visus arba dalį pinigų, skirtų kasmetinei rentai pirkti mirties atveju.

Hipoteka, turto įkeitimas (angl. mortgage)

Asmeninio ar nekilnojamojo turto pateikimas kaip skolos grąžinimo garantas. Turtas (teisės į turtą) bus grąžintas padengus skolą.

Hipotekos / turto įkeitimo atpirkimo planas (angl. mortgage repayment plan)

Planas, naudojantis gyvybės draudimą kaip garantą, kad hipoteka bus grąžinta. Pinigus gali išmokėti taupymo ir kreditavimo bendrija arba gyvybės draudimo bendrovė. Kai kuriais atvejais draudimo poliso pinigai yra naudojami hipotekai grąžinti. Kitais atvejais, jei hipoteką suteikia kreditavimo bendrija, draudikas įsipareigoja grąžinti hipoteką priešlaikinės mirties atveju.

Hipotekos / turto įkeitimo draudimo sutartis (angl. mortgage protection policy)

Gyvybės draudimo polisas, dėl mažėjančio gyvybės draudimo termino padengiantis hipotekos padengimą skolintojui mirus.

Hipotekos / turto įkeitimo garanto sertifikatas (angl. mortgage guarantee certificate)

Turto draudiko sertifikatas, išrašomas kreditoriui ir garantuojantis, kad kreditorius bus informuotas, jei draudimas keisis jo / jos nenaudai ir nepadengs nuostolių be jo / jos sutikimo.

Hipotekos kreditoriaus išlyga (angl. mortgage clause)

Turto draudimo poliso punktas, suteikiantis palankias teises kreditoriui.

Hipotekos kreditorius (angl. mortgage)

Paskolos davėjas, kuriam užstatomas turtas yra paskolos grąžinimo garantas. Įkeistas turtas (teisės į turtą) bus grąžintas padengus skolą.

Jungtinė pasirinkimo galimybė (angl. consolidated option)

Pasirinkimo galimybė draudėjams verslo nutraukimo draudimo srityje (pagal dvigubų atlyginimų pagrindą – Dual Wages basis), leidžianti jiems pasirinkti visą apsaugą nuo nuostolių, kylančių dėl atlyginimų neišmokėjimo (t. y. dėl draudimo išmokos nesumokėjimo) ilgesnį laiką nei pradinis periodas, nurodytas draudimo sutartyje.

Jungtinis periodas (angl. consolidated period)

Pradinis periodas, nurodytas verslo nutraukimo draudimo srityje pagal dvigubų atlyginimų pagrindą (Dual Wages basis) plius periodo pailginimas, suteiktas pagal jungtinę pasirinkimo galimybę (Consolidated option).

Kargo

Terminas, vartojamas draudžiant gabenamus jūros krovinius.

Kasinis nuostolis (angl. cash loss)

Perdraudimo sutarties sąlyga, kai kilus dideliam nuostoliui jis yra apmokamas nedelsiant, nelaukiant periodinio sąskaitų tikslinimo.

Kasko

Terminas, vartojamas draudžiant transporto priemones.

Katastrofa (angl. catastrophe)

Didelė, staigi ir netikėta nelaimė, sukelianti labai didelius nuostolius.

Katastrofos perdraudimas (angl. catastrophe reinsurance)

Draudiko perdraudimas nuo didelių nuostolių, kylančių dėl vienos katastrofos (pvz., žemės drebėjimas, cunami), kaupimosi.

Katastrofos rizika (angl. catastrophe hazard)

Labai didelių nuostolių rizika, kylanti dėl vienos ir tos pačios priežasties.

Kaupiamasis gyvybės draudimas

Tradicinis gyvybės draudimas, kai periodiškai mokant įmokas sutaupoma tam tikra pinigų suma ir nuo jos kaupiasi garantuotos palūkanos draudėjui ar jo artimųjų ateičiai. Tai patikimas būdas kaupti lėšas ateičiai ar juodai dienai. Sudarant draudimo sutartį yra nustatomos fiksuotos palūkanos. Pasibaigus numatytam laikotarpiui išmokama sutarta suma. Draudžiantis šiuo draudimu, investavimo riziką prisiima draudimo bendrovės.

Kaupiamoji premija

Draudimo įmokos dalis, būdinga tik gyvybės draudimo sutartims. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu kaupiamoji premija gali keistis. Tikslinga derinti rizikos ir kaupiamąją premijas, o draudimo sąlygos turi būti tokios, kad sutarties galiojimo laikotarpiu neto premija pasikeistų. Esant numatytam neto premijos dydžiui, laikui bėgant gali atsitikti taip, kad rizikos premija kyla dėl rizikos didėjimo, o kaupiamoji premija mažėja. Tokiu atveju palaikoma neto premijos sudedamųjų dalių lygybė.

Keptyvinė (kontroliuojamoji) draudimo bendrovė (angl. captive insurance company)

Koncerno ar grupės įmonių įsteigta draudimo kompanija, aptarnaujanti ir draudžianti paties steigėjo(-ų) rizikas.

Kompensacijos agentas (angl. recovery agent)

Asmuo, draudiko vardu iškeliantis pretenziją vežėjui už prekių praradimą ar apgadinimą. Paprastai šis agentas dirba pagal principą „nėra išgelbėjimo, nėra atlyginimo“.

Konfiskacijos draudimas (angl. confiscation insurance)

Draudimas, kuriuo dengiama gamyklų ir įrangos, esančių kitose šalyse, konfiskavimo (atėmimo) rizika. Jūrinio draudimo srityje ši sąvoka yra suskirstoma: ar konfiskavimas įvyko dėl karo, kuris yra karo rizikos draudimo dalis, ar tai buvo visų kitų tipų konfiskacija, pvz., atsižvelgus į krovinio gabenimo rizikas. Abu tipai gali būti apdraudžiami viena jūrinio draudimo sutartimi.

Konsultacinė sąlyga (angl. consultation condition)

Kredito draudimo sutarties sąlyga, nustatanti, jog draudėjas turi konsultuotis su draudikais kilus abejonių dėl apsidraudusiųjų pirkėjų mokumo arba jiems laiku negrąžinus apdraustos skolos.

Kontrafakcija

Verslo ar prekių pateikimas kito gamintojo vardu, apgaulė.

Konversija (angl. conversion)

Sutarties pakeitimas iš vienos formos kita, pvz., gyvybės draudimo sutartį, pagal kurią privaloma sumokėti metines įmokas, pakeičiant sutartimi su sumažinta draudimo suma ir be jokių ateities mokesčių.

Kreditinės kortelės draudimas (angl. credit card insurance)

Kredito kortelės turėtojo draudimas, suteikiantis apsaugą dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos rizikų jo kortelės panaudojimo atveju.

Kredito draudimas (angl. credit insurance)

Draudimas, nukreiptas sumažinti ar pašalinti finansinius nuostolius dėl atsiradusios kreditų rizikos. Šis draudimas gina pardavėjų ar kreditorių turtinius interesus pirkėjo ar skolininko nesugebėjimo įvykdyti savo įsipareigojimų,  pvz., laiku atsiskaityti su išperkamosios nuomos bendrove už įsigytas prekes, atveju.

Draudimas, kai skolininkai yra atleidžiami nuo savo įsipareigojimų, jei jie miršta (žr. Kredito gyvybės draudimas) ar nedarbingumo periodu, kai jie neuždirba, pvz., susižalojus per nelaimingą atvejį, ligos periodu ar bedarbystės laikotarpiu.

Kredito, paskolos gavėjo gyvybės draudimas (angl. credit life insurance)

Draudimas, garantuojantis paskolos grąžinimą skolintojo mirties atveju. Sutartis pasirašoma visam paskolos periodui, kol paskolos gavėjas laipsniškai išmoka paimto kredito sumą. Ji kasmet mažėja tol, kol visai grąžinama. Per visą tą laikotarpį paskolos gavėjo gyvybė yra apdrausta, ir mirties atveju paskolą grąžintų draudimo kompanija, nes skolos dydis ir yra draudimo suma, kuri laipsniškai mažėja per visą draudimo laikotarpį proporcingai grąžinamai paskolos sumai.

Kremavimo išlaidų draudimas (angl. cremation expenses insurance)

Draudimas, sudaromas vieno asmens prašymu ir padengiantis kremavimo išlaidas jam mirus.

Krovinio važtaraštis (angl. bill of lading)

Gabenimo dokumentas, kuriame yra nurodomos ir aprašomos gabenamos prekės.

Kryžminė atsakomybė (angl. cross liabilities):

Kai du laivai, A ir B, susiduria tokiomis aplinkybėmis, kad abu yra iš dalies kalti dėl susidūrimo, ir kaip to rezultatas A yra atsakingas B už dalį jo patirtos žalos, o B yra atsakingas A už dalį A patirtos žalos, Jūrų ministerijos (admiraliteto) teismas nusprendžia, kad kompensacija bus išmokėta tai šaliai, kurios likutis, atskaičius išlaidas, yra teigiamas. Jūrinio laivo korpuso draudimo polisai numato, jog pretenzijos bus sureguliuotos pagal draudimo sutartį, sudarytą kryžminių atsakomybių pagrindu, t. y. taip, lyg kiekviena šalis būtų priversta sumokėti dalį kitos šalies patirtos žalos.

Kai atsakomybės draudimo sutartis apdraudžia du ar daugiau asmenų, yra įmanoma, kad vienas iš apdraustųjų gali tapti atsakingas kitam apdraustajam. Kryžminės atsakomybės punktas aiškiai nusako, kad kiekvienas iš apdraustųjų yra individualiai apdraudžiamas, taigi tokia atsakomybė yra padengiama.

Kumuliacija (angl. aggregation)

rizikų visuma, kai per vieną draudiminį įvykį gali nukentėti daug apdraustų objektų su nedidelėmis draudimo sumomis arba keletas apdraustų objektų su didelėmis draudimo sumomis;

kumuliacija perdraudimo srityje reiškia, kad perdraudikas prisiima perdrausti tas pačias rizikas pagal atskirai sudarytas perdraudimo sutartis.

Kvota

Draudiko dalyvavimo tam tikro objekto, vienu metu draudžiamo kelių draudikų bendrojo draudimo tvarka, dalis.

Laikinasis draudimo liudijimas (angl. binder)

JAV vartojamas terminas, apibūdinantis laikiną draudiko ir draudėjo susitarimą dėl nuostolių padengimo. Dažniausiai sudaromas rengiant nestandartinės draudimo sutarties sąlygas.

Lloyd („Lloyd‘as“)

Stambiausia tarptautinė draudimo rinka ir didžiausias jūrų laivybos, komercijos informacijos ir leidybos centras. Čia sutelkta visa statistinė ir kitokia informacija apie viską, kas susiję su jūrų laivyba. Čia galima apdrausti viską, pradedant milžiniškais tanklaiviais ir baigiant įžymaus futbolininko kojomis ar geru oru per futbolo varžybas. „Lloyd‘o“ draugija pati neužsiima draudimo verslu, palieka tai savo nariams. Draugija (asociacija) efektyviai veikia kaip rinkos reguliuotoja, nustatydama specialias taisykles, pagal kurias veikia nariai, ir jiems siūlydama centralizuotas administravimo paslaugas.

Lloyd‘o agentūros sistema (angl. Lloyd‘s Agency System)

Tarptautinis tinklas „Lloyd‘o“ paskirtų žmonių, padedančių, teikiančių informaciją ir tam tikras paslaugas draudimo agentams (angl. underwriters), jei jie to reikalauja.

Lloyd‘o arbitražas (angl. Lloyd‘s arbitration)

Procedūra, arbitražo būdu reguliuojanti ginčą tarp šalių „Lloyd‘o“ bendruomenėje

Lloyd‘o komitetas (angl. Committee of Lloyd‘s)

Iki 1982 m. „Lloyd‘o“ akto valdančioji „Lloyd‘o“ struktūra. Dabar tai komitetas, kuris „Lloyd‘o“ tarybos (angl. Council of Lloyd‘s) vadovaujamas administruoja kasdieninę „Lloyd‘o“ veiklą ir tvarko savo narių registrą.

Lloyd‘o partneriai (angl. Lloyd‘s Associates)

Individualūs asmenys, ne draudikai, priimti į „Lloyd‘o“ draudimo agentų rūmus (angl. Lloyd‘s Underwriting Room) verslo tikslais, pvz., apskaitininkai arba teisininkai.

Lloyd‘o sertifikatai (angl. Lloyd‘s certificates)

„Lloyd‘o“ komiteto išleidžiami draudimo sertifikatai. Jie palengvina pretenzijų išmokas užsienyje.

Lloyd‘o taryba (angl. Council of Lloyd‘s)

Nuo 1982 m. valdančioji „Lloyd‘o“ institucija. Tam tikrus tarybos narius išrenka vardiniai „Lloyd‘o“ nariai (angl. Lloyd‘s names). Jie sudaro „Lloyd‘o“ komitetą (↑) ir „Lloyd‘o“ korporaciją, kuri susideda iš trijų grupių narių: dviejų tipų individualių narių-anderaiterių ir korporatyvinių narių:

Profesiniai nariai (angl. vocational members) – draudikai (anderaiteriai) ir brokeriai, kurių personalas priklauso sindikatams, jie praktikoje dar vadinami dirbančiaisiais, arba aktyviaisiais, nariais (angl. working members), nes jie nuolat dirba savo vietose tradicinėje „Lloyd‘o“ centrinėje būstinėje – draudimo rūmuose (angl. underwriting room).

Išoriniai nariai (angl. external members) – jie vykdo draudimo veiklą, naudodami „Lloyd‘o“ sindikatų vardus, yra „Lloyd‘o“ registre, bet nedirba „Lloyd‘o“ draudimo rūmuose, neturi ten savo nuolatinės vietos ir nuolatinio leidimo įeiti į šią būstinę.

Korporatyviniai nariai – „vardai“ su ribota turtine atsakomybe. Visi nariai yra įtraukiami į „Lloyd‘o“ tvarkomus sąrašus – registrus. Registre nariai rodomi kartu su jų sindikatų vardais (pavadinimais), todėl patys nariai dažnai vadinami „vardais“. Individualių narių registras susideda iš dviejų dalių: profesiniai ir išoriniai nariai rodomi atskirai. Trečiame registre apskaitomi korporatyviniai „Lloyd‘o“ nariai. Esminis skirtumas tarp individualių ir korporatyvinių narių yra atsakomybės limitas.

Lojalumo nuolaida (angl. loyalty discount)

Nuolaida, pasiūloma draudimo poliso turėtojui, atnaujinusiam draudimo sutartį savo noru, siekiant paskatinti jį atnaujinti sutartį su tuo pačiu draudiku.

Lutine laivo varpas (angl. Lutine Bell)

Varpas iš laivo „Lutine“, gabenusio 1 400 000 svarų sterlingų vertės aukso krovinį ir sudužusio 1799 metais. Šis varpas kabo „Lloyd‘o“ biure. Tradiciškai varpas yra mušamas norint pranešti svarbią žiną – vieną kartą, jei žinia yra gera, ir du kartus, jei žinia yra bloga. Šiais laikas varpas yra naudojamas labai retai.

Medicininių išlaidų draudimas (angl. hospital and medical expenses insurance)

Draudimas, dengiantis ligoninių sąskaitas už gydymą ar kitas medicinos išlaidas. Skirtas asmenims, nenorintiems visiškai pasikliauti valstybės siūlomomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Mirtingumas

Tikimybinis mirties pasiskirstymas tarp lyčių ar tam tikro amžiaus grupės asmenų.

Mokumo atsarga

Draudiko turtas, viršijantis įsipareigojimus, atsirandančius iš draudimo ir (ar) perdraudimo sutarčių.[1]

[1] LR draudimo įstatymas [interaktyvus], [žiūrėta 2007-09-28]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=310856

Mokumo atsarga būtinoji (būtinoji mokumo atsarga)

Teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuojamas mokumo atsargos dydis, kuris privalo atitikti draudiko veiklos apimtį ir specifiką.

Mokumo atsarga turima (turima mokumo atsarga)

Draudiko turimo turto, viršijančio įsipareigojimus, atsirandančius iš draudimo ir (ar) perdraudimo sutarčių, dydis, apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Moralinė rizika (angl. moral hazard)

Rizika, kylanti dėl galimo draudėjo ar jo šeimos narių arba jo darbuotojų elgesio, kuris gali padidinti nuostolių dėl aplaidumo ar nesąžiningumo tikimybę.

Naudos gavėjas, beneficiantas (angl. beneficiary, plg. pranc. benefice – „pelnas“)

Trečiasis asmuo, draudėjo nurodymu gaunantis draudimo išmoką pagal draudimo sutartį.

Neatšaukiamas naudos gavėjas (angl. irrevocable beneficiary) – dažniausiai vartojama gyvybės draudimo sąvoka – tai asmuo, kuris negali būti tik vienašališkai,  pagal draudėjo norą ir be paties naudos gavėjo sutikimo (kai kuriais nustatytais draudimo sutartyje atvejais – apdraustojo), atšauktas ar pakeistas.

Neįveikiama jėga (angl. force majeure)

Fizinis ar gamtos suvaržymas, neleidžiantis asmeniui įvykdyti savo ketinimų, kurio asmuo negali suvaldyti ir kontroliuoti. Šis terminas taip pat apima Dievo valią (angl. Act of God), streikus, karus ir teisinį bei valstybės įsikišimą.

Nekintančių laiko terminų gyvybės draudimas (angl. fixed term assurance)

Gyvybės draudimas, pagal kurį draudimo suma yra išmokama nustatyto termino pabaigoje neatsižvelgiant į tai, ar pats draudėjas yra gyvas ar ne. Premijos mokėjimai nutraukiami draudėjui mirus.

Neto premija

Dalis draudimo įmokos, kuri reikalinga tam tikros draudimo rūšies draudimo išmokoms (kompensacijoms) išmokėti per tam tikrą laikotarpį. Neto premijos dydis tiesiogiai priklauso nuo rizikos laipsnio. Neto premija lygi rizikos premijai tais atvejais, kai pastebimas planingas rizikos vystymasis. Bet kadangi draudimo įmoka yra vidutinis šių mokėjimų dydis, tai galimi tiek teigiami, tiek neigiami nuokrypiai. Tolimiems nuokrypiams kompensuoti prie rizikos premijos pridedamas priedas.

Nuostolingumas

Nuostolių (draudiminių kompensacijų) sumos priskyrimas premijų (įmokų) surinkimui.

Nuostolių koeficientas (angl. loss ratio)

Išmokėtų arba išmokamų pretenzijų santykis su uždirbtomis premijomis.

Nuostolių prevencija (angl. loss prevention)

Priemonės, kurių imasi draudikai, siekdami užkirsti kelią nuostoliams, pvz., patarimai, tyrimai ir informacijos pateikimas arba terminų priskyrimas draudimui ir panašiai.

Nuostolių rezervas (angl. loss reserve)

Specialus fondas, skirtas iki apskaitos periodo pabaigos neapmokėtų pretenzijų išmokoms.

Nutraukimo išlyga (angl. cancellation clause)

Tai draudimo sutarties išlyga, nustatanti sąlygas, pagal kurias sutartis gali būti nutraukta įspėjus iš anksto.

Objektyvi rizika

Tikrųjų ir numanomų nuostolių proporcijos svyravimo laipsnio įvertinimas.

Oferta

Vienas svarbiausių galiojančios sutarties aspektų, kad viena šalis turi visiškai priimti kitos šalies pasiūlymą ir su juo sutikti. Draudimo sutarties atveju pasiūlymas kartais kyla iš draudėjo pusės, o kai kuriais atvejais – iš draudiko. Perdraudime – tai perdraudėjo, atiduodančio riziką perdraudikui, pasiūlymas kartu su sutarties sudarymu, nurodant visas būtinas sąlyga

Pagrindinė specifikacija (angl. basic specification)

Standartinės draudimo nuo gaisro rizikų sutarties patikslinimas, kuriame aprašomi pastatai, technika, agregatų sudėtis, atsargos bei prekybinės medžiagos ir kita.

Pagrindinis brokeris (angl. Flag Broker)

Draudimo brokeris, kuriam yra pavesta apskaičiuoti premijas ar pretenzijas dėl nuostolių pagal perdraudimą, kurį pateikė daugiau nei vienas brokeris, atstovaujantis persidraudžiantį asmenį.

Pagrindinis tarifas (angl. basis rate)

Draudimo tarifas, kuris apskaičiuojamas remiantis rizikos vertinimo teorija. Jis gali būti perskaičiuojamas, atsižvelgiant į rizikos laipsnio bei draudimo sąlygų pasikeitimą ir priklauso nuo apsidraudimo laikotarpio.

Pajėgumas (angl. capacity)

Maksimalus draudiko prisiimtų rizikų ir draudimo įmokų dydis, kuris gali būti priimtas, nepažeidžiant draudimo kompanijos mokumo ribos ir finansinio stabilumo.

Pakankama premija

Įmoka, kuri lygi neto premijos ir priedo (krūvio) sumai. Į pakankamą premiją žiūrima kaip į bruto premiją arba tarifo normą.

Partnerystės gyvybės draudimas (angl. partnership assurance)

Skirta partneriams gyvybės draudimo rūšis, kurios svarbiausias uždavinys yra sureguliuoti situaciją, galinčią kilti dėl vieno iš partnerių mirties, kai reikia išmokėti jo turėtą dalį.

Pensijų fondas (II pakopos)

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondas, kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso dalyviams, kaupiantiems pensiją fonde. Fondą valdo valdymo įmonė. [1]

[1] Draudimo brokerių rūmai. Pagrindinių terminų žodynas, http://www.dbr.lt/zodynas

Pensijų fondo dalyvis

Asmuo, privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti, pasirinkęs pensijų valdytoją ir vieną iš jo siūlomų fondų. Dalyvis turi būti sudaręs pensijų kaupimo sutartį ir jo vardu turi būti atidaryta asmeninė pensijų kaupimo sąskaita.

Pensijų fondo valdymo įmonė

Vertybinių popierių komisijos išduotą licenciją verstis pensijų kaupimo veikla turinti įmonė.[2]

[2] Draudimo brokerių rūmai. Pagrindinių terminų žodynas, http://www.dbr.lt/zodynas

Pensijų planas (angl. pension scheme)

Periodinis pensijų ir susijusių su pensijomis išmokų mokėjimas. Asmeninis pensijų planas – tai individualaus asmens sukurtas fondas, leidžiantis išėjus į pensiją nusipirkti pensinį aprūpinimą (rentą).

Perdraudimas

Antrinis / tretinis ir t. t. rizikos paskirstymas, ekonominių santykių sistema, pagal kurią draudikas, prisiimdamas draudimo rizikas, atsižvelgdamas į savo finansines galimybes, dalį atsakomybės sutartomis sąlygomis perduoda kitiems draudikams / perdraudikams, kad sudarytų subalansuotą draudimo sutarčių portfelį, užtikrintų finansinį stabilumą ir draudimo operacijų rentabilumą.

Perdraudimas finansinis (finansinis perdraudimas)

Perdraudimo rinkoje gana naujas produktas, finansinių rezultatų išlyginimo mechanizmas su draudiminės techninės rizikos ribotu perdavimu. Skirtingai nei tradicinio perdraudimo srityje, dėmesio centre yra ne cedento rizikų perdavimas cesionieriui ir patikimos perdraudimo apsaugos pirkimas, o finansiniai ir ekonominiai motyvai. Tai yra nuostolių rezervų diskontavimas, išankstinis būsimų draudiko išmokų finansavimas sukauptų finansinių lėšų sąskaita, taip pat metinių rezultatų išlyginimas bei subalansavimas ir, kaip pasekmė, draudimo kompanijos mokumo rodiklių pagerinimas.

Perdraudimas neproporcinis (neproporcinis perdraudimas)

Yra naudojamas skirtingose draudimo rūšyse, bet dažniausiai pasitaiko transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo srityje. Taip pat paplitęs visų draudimo rūšių srityse, kuriose nėra draudiko atsakomybės viršutinės ribos. Esant neproporciniam perdraudimui mokestis už teikiamą nuostolio padengimą yra tam tikra draudimo įmokos dalis, kuri nustatoma ne pagal perdraudiko dalyvavimą sutartyje, o pagal nuostolio dydį. Tokio perdraudimo paskirtis –garantuoti draudiko mokumą, esant dideliam priimtų rizikų nuostolingumui.

Perdraudimas proporcinis (proporcinis perdraudimas)

Toks sandoris, kai tiesioginis draudikas ir perdraudikas pasidalija premijas ir nuostolius sutartyje nustatytu santykiu. Proporcinio perdraudimo sutartis numato, kad perdraudiko dalis kiekvienoje jam perduotoje padengimo rizikoje nustatoma pagal iš anksto sutartą cedento nuosavo išlaikymo santykį. Perdraudiko dalyvavimas mokant ir atlyginant nuostolius vyksta tokiu pat santykiu kaip ir jo dalyvavimas padengiant rizikas.

Perdraudimas uždaromasis (uždaromasis perdraudimas) (angl. reinsurance to close)

Metodas, kai „Lloyd‘o“ sindikato draudimo sąskaita yra uždaroma išmokant premijas, turinčias padengti neapmokėtus praėjusių metų draudimo sąskaitos įsipareigojimus arba sumokant draudimo premijas kitiems perdraudikams.

Perdraudimo fakultatyvioji sutartis (neprivalomoji)

Individualus sandėris, susijęs su viena rizika. Tai reiškia, kad fakultatyvusis perdraudimas yra individualių rizikų perdraudimas. Draudikas turi galimybę laisvai rinktis, kokią individualią riziką atiduoti perdraudimui; o perdraudikas savo ruožtu gali priimti ar atsisakyti jam pasiūlytos rizikos.

Perdraudimo obligatorinė (privalomoji) sutartis

Perdraudimas, skirtas visam portfeliui: automatinis perdraudimas. Ši sutartis įpareigoja cedentą perduoti tam tikras visų priimtų drausti rizikų dalis, jeigu jų bendra draudimo suma viršija iš anksto nustatytą nuosavą draudiko išlaikymą. Taip pat ši sutartis įpareigoja perdraudiką priimti pasiūlytas jam rizikų dalis.

Perdraudimo padengimo limitas

Viršutinė maksimali perdraudiko atsakomybės už vienos stichinės nelaimės, sukėlusios nuostolius, pasekmės riba.

Perdraudimo procentas

Perdraudiko dalies ir rizikos draudiminės sumos santykis. Šis procentas sudaro perdraudiko ir perdraudėjo tarpusavio atsiskaitymų pagrindą perdraudimo mokėjimams ir draudimo išmokoms. Perdraudimo procentas tuo didesnis, kuo didesnė rizikos draudimo suma.

Perdraudimo rezervas (angl. reinsurance rezerve)

Rezervas, skirtas padengti teorines perdraustų veikiančių draudimų (kurių premijos dar nėra uždirbtos) išlaidas.

Priešpriešinis garantas (angl. counter guarantee)

Laiduotojui / garantui suteikiama apsauga, turinti kompensuoti bet kokią patirtą žalą, kylančią dėl laidavimo.

Prioritetas, arba franšizė

Nuosavas cedento išlaikymas padengiant nuostolius.

Pristatymo garantijos draudimas (angl. delivery guarantee cover)

Tam tikra kredito draudimo forma, garantuojanti kompensaciją, jei tiekėjas nesugebės atlikti savo pristatymo įsipareigojimų.

Privalomasis draudimas (angl. compulstory insurance)

Draudimo apsauga, kurią fizinis arba juridinis asmuo turi įsigyti privalomai, pagal įstatymą, pvz., automobilio savininkas privalo apsidrausti vairuotojų civilinės atsakomybės, draudimu, kuris apima patirtus trečiųjų asmenų kūno sužalojimus arba turto apgadinimą, kilusius dėl motorinės transporto priemonės avarijos kelyje.

Rabatas

Amerikos draudimo rinkoje nuolaida, kurią brokeris suteikia draudėjui (iš brokerinio atlyginimo).

Ran-off

Įsipareigojimas, kuris turi būti įvykdytas pasibaigus draudimo sutarties galiojimui.

Reeksportas

Anksčiau atvežtų iš užsienio prekių išvežimas (eksportas) iš šalies.

Regresas

Prievolė, kuri atsiranda trečiajam asmeniui įvykdžius prievolę už skolininką. Trečiajam asmeniui įvykdžius prievolę už skolininką atsiranda nauja regresinė prievolė, kuri sieja skolininką ir skolininko prievolę įvykdžiusį asmenį.

Reitingas

Kompanijos veiklos kompleksinis vertinimas, atspindintis tiek finansinius rodiklius, tiek ir daugybę veiksnių, kurie vertinami netiesiogiai kompanijos atskaitomybės ir papildomų duomenų pagrindu.

Renovacija

Ekonominis išimtų dėl fizinio ir moralinio susidėvėjimo pagrindinių gamybos priemonių elementų, užtikrinančių fondų paprastą ir išplėstinę reprodukciją, atnaujinimo procesas.

Ritorno

Draudimo įmokos dalis, išskaičiuojama draudiko pakeitus draudimo sąlygas arba nutraukus draudimo sutartį.

Rizika

Ekonominė kategorija, įvykis, kuris gali įvykti, bet gali ir neįvykti.

Įvykus tokiam įvykiui galimi trys ekonominiai rezultatai:

neigiamas (pralaimėjimas, žala, nuostolis),

nulinis,

teigiamas (išlošimas, nauda, pelnas).

Grynoji rizika – draudiminė rizika, kurios pasekmės, įvykus tam tikriems įvykiams, visada atneša nuostolių. Dėl grynosios rizikos patirtų nuostolių gauti pelno neįmanoma. Pagrindinis draudimo principas sako, kad įvykus draudiminiam įvykiui turi būti atstatyta pirminė draudėjo finansinė padėtis.

Spekuliatyvioji rizika yra priešinga grynajai rizikai. Ji atsiranda tada, kai galutinis įvykis gali būti ir sėkmingas, ir nesėkmingas.

Rizikos paskirstymas (angl. spread of loss)

Pagrindinis draudimo principas. Kiekvienos draudimo bendrovės finansinės galimybės yra ribotos. Draudimo bendrovės organizuoja savo veiklą taip, kad neprisiimtų drausti labai didelių rizikų, nes atsiradus dideliems nuostoliams arba visiško praradimo atveju draudimo bendrovė rizikuoja neįvykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų. Draudimo bendrovei yra naudingiau prisiimti tik dalį didelės rizikos, pavyzdžiui, 1/10 tam tikros rizikos. Rizikų ir atsakomybės paskirstymas yra įmanomas pasitelkus perdraudimą.

Rizikos perdavimo kompanija (angl. ceding company)

Draudimo bendrovė, perduodanti rizikas perdraudimo būdu.

Rizikos premija

Asmens, turto ar civilinės atsakomybės rizikos kaina, išreikšta pinigais, grynoji neto premija. Rizikos premijos dydis priklauso nuo draudiminio įvykio tikimybės. Draudimo įmoką galima suprasti kaip išvestinę iš rizikos tikimybės erdvėje ir laike.

Sabotažas

Tyčiniai piktavališki veiksmai (asmens, nesusijusio su draudimu, t.y. ne paties draudėjo, veiksmai), siekiant sutrukdyti įprastai įmonės veiklai, paslaugų tiekimui ir panašiai.

Sąmokslas (angl. collusion)

Slaptas susitarimas apgaulės tikslais. Draudimas nuo vagystės kartais neapima nuostolių, kylančių dėl sąmokslo su įmonės patikėtiniu – darbuotoju.

Savidrauda

Rizikos finansavimo sistema, kuria ūkio subjektas gali apsidrausti, kaupdamas lėšas nuostoliams kompensuoti, užuot įsigijęs draudimo polisą draudimo įmonėje.

Savižudybės išlyga (angl. suicide clause)

Gyvybės draudimo sutarties išlyga, suteikianti draudikams teisę atsisakyti sureguliuoti pretenziją dėl apdraustojo mirties, jei šis pats pakėlė prieš save ranką po draudimo įsigaliojimo momento nustatyto laikotarpio metu (paprastai per pirmus dvejus–trejus metus po draudimo sutarties pasirašymo).

Socialinis draudimas

Sistema, paskirstanti valstybės lėšas į formuojamus specialius draudimo fondus, skirtus išlaikyti asmenis, nedalyvaujančius visuomeniniame darbe. Socialinio draudimo fondai yra formuojami iš valstybinių dotacijų ir draudimo įmokų, kurias moka darbdaviai ir dirbantys piliečiai. Socialinis draudimas – taip pat piniginių pašalpų (bedarbystės pašalpos, nedarbingumo pašalpos, nėštumo ir gimdymo pašalpos, senatvės pensijos, invalidumo pensijos ir pašalpos, praradus šeimos maitintoją) sistema.

Solidarumo fondas

Profesinio pensijų fondo rezervas, į kurį suplaukia papildomi mokesčiai (pvz., pasitraukus vienam fondo nariui), todėl kitų fondo narių pensijos gali padidėti.

Sprogimas (angl. explosion)

Įprasta gaisro draudimo sutartis, apimanti žalą, padarytą gaisro, kilusio dėl sprogimo arba dėl namų (nepramoninio tipo) garo katilų sprogimo. Tokia sutartis neapima kitų nuostolių dėl sprogimo, nepriklausomai nuo to, ar sprogimas kilo dėl gaisro, ar ne. Kita žala, padaryta sprogimo, gali būti padengta kaip papildomas pavojus. Garų katilų sprogimai yra draudžiami pagal inžinerinį draudimą.

Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas (angl. Contractor‘s All Risks, CAR)

Draudimas pagal numatytus sutartyje statybos darbus, dengiantis (su tam tikromis išimtimis) turto žalą statybų vietoje ir apimantis trečiųjų šalių atsakomybę.

Stiklo draudimas (angl. glass insurance)

Namų ūkyje ar komercinėje veikloje naudojamo stiklo draudimas nuo sudužimo.

Studijų draudimas

Gyvybės draudimo produktas, kai periodiškai mokant draudimo įmokas sukaupiama iš anksto sutarta suma vaiko mokslams.

Subjektyvi rizika

Asmens išreiškiamas netikrumas dėl kažkokio įvykio.

Subrogacija

Draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui (LR CK 6.1015 straipsnis). Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Subrogacijos negalima tapatinti su regresu, numatytu draudimo teisiniuose santykiuose, nes tuo atveju kalbama apie galimą draudiko regresą draudėjo atžvilgiu.

Sulyginimo fondas (angl. equalisation fund)

Fondas, kurį gali sukurti draudikai, siekdami šiek tiek išlyginti pretenzijų dažnumą per tam tikrą laikotarpį (pvz., kelerius metus), kadangi kai kurių apdraustų pavojų dažnumas (pvz., krušos padaryta žala) yra nereguliarus.

Susidūrimas (angl. collision)

Smarkus dviejų objektų susidūrimas. Jūriniame laivo korpuso atsakomybės draudime yra išskiriami susidūrimai su laivais ir kontaktai su nejudančiais objektais, tokiais kaip pirsai, prieplaukos ir pritvirtinti plūdurai. Susidūrimai su pastaraisiais nėra apdraudžiami pagal draudimo sutarties susidūrimo išlygas.

Taimšitas

Dokumentas, nustatantis laivo pakrovimo trukmės laiką, surašytas laivo pakrovimo ar iškrovimo uoste, pasirašytas laivo kapitono ir frachtuotojo atstovo.

Tantjema

Perdraudiko kompensacija draudikui, atskaitoma iš pelno, gauto vykdant draudiko rizikų perdavimo perdraudikui operacijas.

Tarpininkų pataisa (angl. intermediaries clause)

Perdraudimo sutarties punktas, pagal kurį perdraudėjas prisiima atsakomybę dėl nuostolių, kylančių dėl jo brokerio, tvarkiusio sutartį, nemokumo.

Techniniai atidėjiniai (draudimo įmonės rezervai)

Iš gautų draudimo įmokų sudaromi fondai, skirti priimtiems draudimo įsipareigojimams vykdyti, tiek galiojančių įstatymų numatytomis sąlygomis, tiek ir pagal sudarytą draudimo sutartį.

Teisinių išlaidų draudimas (angl. legal expenses insurance)

Gana nauja draudimo rūšis. Teismo išlaidos – tai išlaidos, kurių draudėjas gali turėti teismo proceso metu. Sudarius teismo išlaidų draudimo sutartį, draudikas atsako už sutartyje numatytus draudiminius įvykius, t. y. draudėjo patirtus finansinius nuostolius, kai jis:

pateikia civilinį ieškinį trečiajam asmeniui;

teisinasi dėl trečiųjų asmenų pateikto jam civilinio ieškinio;

teisinasi dėl iškeltos jam baudžiamosios bylos tuo atveju, jei įtariamas nusižengimas nebuvo iš anksto suplanuotas neteisėtas veiksmas.

Tenderis

Išlyga laivų draudimo polisuose, įpareigojanti draudėją nedelsiant pranešti draudikui apie visas laivo avarijas.

Tontinos

Specialios rūšies gyvybės draudimas su bendru draudimo fondu. Pagal šią sistemą, visą sukauptą sumą gauna draudimo fondo paskutinis gyvas dalyvis. (Buvo pavadinta italo Lorenco Tonti (Lorenzo Tonti), kuris XVII a. Prancūzijoje organizavo pirmą valstybinę loteriją, vardu. Loterijos taisyklėse buvo numatyta, kad visą sukauptą sumą gaus seniausias išlikęs gyventi loterijos dalyvis.) Arba tai bendrojo fondo draudimo sistema, kada nustatyto laikotarpio pabaigoje sukauptas fondas išdalijamas tarp visų išlikusių gyvų fondo narių.

Transfertas

Pinigų pervedimas iš vienos draudimo įstaigos į kitą, vardinių vertybinių popierių pervedimas iš vieno savininko kitam.

Trečioji šalis (angl. third party)

Asmuo, kuris nėra kokios nors sutarties (pvz., draudimo sutarties) šalis.

Asmuo, kurio draudėjas nenurodo draudimo sutartyje, bet kuris draudimo rūšies taisyklėse nurodytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką.

Trečiųjų šalių pretenzijų pasidalijimo susitarimas (angl. third-party sharing agreements)

Susitarimas tarp civilinės atsakomybės draudikų, nustatantis, kad tuo atveju, jei jų draudimo polisų turėtojai dalyvaus įvykyje, kuris duos pagrindą trečiųjų šalių pretenzijoms, bet kokie šių pretenzijų sureguliavimai bus padalinti tarp draudikų lygiomis dalimis, neatsižvelgiant į tai, kieno kaltė yra didesnė.

Vaiko draudimas

Gyvybės draudimo produktas, kai periodiškai mokant įmokas kaupiama tam tikra suma vaiko ateičiai, kartu apdraudžiant draudėjo (pvz., vieno iš tėvų) gyvybę.

Vandens ūkių draudimas (angl. aquacultural insurance)

Žuvininkystės ūkių draudimas nuo žuvies mirtingumo.

Verslo rizika (angl. business risk)

Rizika, kuri būdinga kasdienei įmonės veiklai, pvz., pasiūlos ar paklausos pasikeitimas, dėl ko (jei verslo situacija pablogės) bus neišvengiami prekybiniai nuostoliai ir sumažės pelnas.

Vertė (angl. value)

Praktiškai visų rūšių turto draudimo premijos priklauso nuo draudiko nustatomos turto vertės. Jūriniame draudime dažnai išrašomos draudimo sutartys su vertinimu, pagal kurias draudikas priima draudėjo pateikiamą turto vertinimą. Gaisro draudimo atveju paprastai galioja draudimo polisai be vertinimo. Pastatų draudimo polisai paprastai sudaromi atsižvelgiant į atstatomąją vertę. Kito turto vertinimai remiasi rinkos kainomis, nebent draudimo sutartis yra pasirašoma, atsižvelgiant į atstatymo kaštus arba pagal principą „naujas už seną“.

Vidutinis tarifas (angl. average rate)

Tarifas, naudojamas gaisro draudimo atvejais, kai keli nuosavybės objektai yra apdrausti ta pačia suma. Taikomas pasvertasis vidurkis, atsižvelgiant į tarifą ir atskirai į kiekvieno nuosavybės objekto draudimo sumą.

Visiško perdraudimo išlyga (angl. full reinsurance clause)

Papildomos perdraudimo sutarties sąlyga, pagal kurią visos arba beveik visos rizikos yra perdraudžiamos. Ši sąlyga turi užtikrinti perdraudikui nuostolių sureguliavimo kontrolę.

Visos rizikos (angl. all risks)

Terminas, vartojamas apibūdinti draudimo sutartį, apimančią visus atsitikimus, išskyrus neišvengiamus, tokius kaip nusidėvėjimas, nuvertėjimas ir t. t. Kartais laisvai vartojamas apibūdinti draudimo sutartį, kuri padengia tam tikrą nurodytų rizikų skaičių, bet ne visas galimas rizikas.

Vystymosi rizikos (angl. development risks)

Su produktais susijusios rizikos, kurios negalėjo būti numatytos produktų pristatymo metu dėl tuometinių mokslinių ir techninių žinių lygio.

Vystymosi statistikos ataskaita (angl. development statistics)

Oficiali pirminio draudiko ataskaita, parodanti kiekvieno nuostolio, atitenkančio pasiūlytam perdraudimui, detales, sumokėtas ir kiekvienų metų pabaigoje nesumokėtas sumas, pradedant nuo įvykio užfiksavimo iki galutinės žalos sureguliavimo datos.

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V