1. KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS ELEMENTAI:

     1. Elementas: DRVI lektorių darbo kokybės kontrolė ir vertinimas:
1) Dalomosios medžiagos kokybė;
2) Mokymų atitikimas su Užsakovu suderintai mokymų programai;
3) Dalyvių pasitenkinimas lektoriaus darbu (anketinė apklausa).

     2. Elementas: Techninio mokymų aprūpinimo kontrolė ir vertinimas:
1) Mokymų klasės kokybė;
2) Aptarnaujančio/organizacinio personalo darbo kokybė;
3) Mokymo priemonių pakankamumas;
4) Dalyvių pasitenkinimas (anketinė apklausa).

     3. Elementas: Nuolatinis mokymo programų kokybės tobulinimas:
1) dėstytojų vidinės supervizijų grupės;
2) Pastovus ryšys su Užsakovu;
3) Programų tobulinimas, atsižvelgiant į rinkos ekonominės, technologinės, teisinės ir socialinės aplinkos pokyčius.

2. KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS APRAŠYMAS
• DRVI vykdo nuolatinį mokymų monitoringą – mokymų priežiūrą, mokymų organizavimo kokybės priežiūrą, duomenų rinkimą ir sisteminimą vykdo visą paslaugos teikimo laikotarpį.
• DRVI nuolat kontroliuoja ir vertina ekspertų darbo kokybę:
a) prieš mokymus įvertindamas paruoštos mokymo programos ir dalomosios medžiagos kokybę ir atitikimą Užsakovo poreikiams ir reikalavimams;
b) stebėdamas dėstytoją mokymuose ir įvertindamas, ar mokymai atitinka su Užsakovu suderintai mokymo programai;
c) suteikdamas grįžtamąjį ryšį apie mokymų dalyvių mokymo vertinimo rezultatus;
d) vykdydamas dėstytojų vidines supervizijų grupes, kuriose po mokymų aptariami mokymai, sudėtingi atvejai ir ieškoma sprendimų, dalinamasi gerąja kolegų patirtimi.
• DRVI nuolat (Užsakovo pageidaujamu dažnumu) susisiekia (telefonu, el. paštu arba susitikime);
• su Užsakovo atsakingais asmenimis ir aptaria mokymo kokybę, kad galėtų laiku reaguoti į Užsakovo pageidavimus, susijusius su mokymo kokybės užtikrinimu;
• DRVI kontroliuoja techninio mokymų aprūpinimo kokybę, reaguoja į mokymų dalyvių pastabas ir pasiūlymus.